STRONA GŁÓWNA

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli przeciętny miesięczny dochód , w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • • 50% przeciętnego wynagrodzenia – zgodnie z art.2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany
 • • do 150% sumy kwoty limitu o którym mowa wyżej i wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oryginał do wglądu,
 • • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 • • kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi:

 • • do 80 % wartości sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Do wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oryginał do okazania,
 • zaświadczenie lekarskie zlecające zaopatrzenie we wnioskowany sprzęt rehabilitacyjny, dokumentujące że z uwagi na stan zdrowia rehabilitacja przy użyciu danego sprzętu może odbywać się tylko w warunkach domowych.


 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych