STRONA GŁÓWNA

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

O dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli przeciętny miesięczny dochód , w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
  • • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dołącza się:

  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
  • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oryginał do okazania

Wysokość dofinansowania wynosi:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności.
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
  • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu o których mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r w sprawie turnusów rehabilitacyjnych