STRONA GŁÓWNA

Dofinansowanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Zwrotu kosztów dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza na warunkach i w wysokości określonej umową zawartą z pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie wydanej na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Sekwencja działań musi być następująca: wniosek o refundację -umowa-nakłady ze środków własnych pracodawcy-zwrot poniesionych nakładów.

Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 refundacji, albo zatrudnić w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy i niepozostającą w zatrudnieniu. Przerwa wynikająca z tego powodu nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy. Pomoc przyznawana na ten cel jest pomocą de minimis.Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011r w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.