STRONA GŁÓWNA

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na :

    1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
    a. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
    b. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
    2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
    3. ponowne podjęcie działalności o której mowa w pkt 1 lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Wysokość otrzymanych środków jest określona w umowie zawartej pomiędzy wnioskodawcą a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymał bezzwrotnych środków publicznych na ten cel. Pomoc przyznawana na ten cel jest pomocą de minimis.Podstawa prawna:

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej