STRONA GŁÓWNA

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –przewodnika za jedną godzinę jej świadczenia nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawą dofinansowania zadania ze środków PFRON jest umowa zawarta pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Kalisza a osobą niepełnosprawną.Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych