Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Dodatek węglowy

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-08-22 13:51:17

Mieszkańcy Kalisza mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego:
- osobiście w Biurze Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Kościuszki 1A,
- wrzucić do urny umieszczonej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1A
- wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miasta Kalisza Biuro Świadczeń Rodzinnych, 62-800 Kalisz ul. Kościuszki 1A
- drogą elektroniczną za pomocą platformy elektronicznej E-PUAP,

Wzór wniosku dostępny jest na stronie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – KLIKNIJ(Link do innej strony).

12 sierpnia  2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym, natomiast 17 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Regulują one zasady wypłacania świadczenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych. Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Te złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatek węglowy wypłacony zostanie najpóźniej miesiąc od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).