STRONA GŁÓWNA

Klub Integarcji Społecznej

Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonuje od czerwca 2005 roku.

Podstawą prawną do funkcjonowania Klubów Integracji Społecznej jest:

 • ustawa o zatrudnieniu socjalnym
 • ustawa o pomocy społecznej
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Działalność Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do osób które "podlegają wykluczeniu społecznemu", które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiają lub ograniczają uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Zajęciom odbywającym się w KIS towarzyszy przeświadczenie, że "...każdy człowiek ma swoje miejsce w społeczeństwie, trzeba je tylko dla niego znaleźć..."

KIS prowadzi działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach reintegracji społecznej mającej na celu odbudowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu prowadzone są:

 • Konsultacje indywidualne z psychologiem
 • Zajęcia informacyjno - edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym
 • Porady prawne
 • Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych
 • Grupa wsparcia dla emerytów i rencistów
 • Poradnictwo socjalne pracownika socjalnego

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy odbywają się:

 • Zajęcia warsztatowe z zakresu autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne
 • Zajęcia informatyczne – zajęcia z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu
 • Organizowanie prac społecznie użytecznych

Zobacz również: