Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonuje od czerwca 2005 roku.

Podstawą prawną do funkcjonowania Klubów Integracji Społecznej jest:

  • ustawa o zatrudnieniu socjalnym
  • ustawa o pomocy społecznej
  • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Działalność Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do osób które "podlegają wykluczeniu społecznemu", które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo i uniemożliwiają lub ograniczają uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Zajęciom odbywającym się w KIS towarzyszy przeświadczenie, że "...każdy człowiek ma swoje miejsce w społeczeństwie, trzeba je tylko dla niego znaleźć..."

KIS prowadzi działalność w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach reintegracji społecznej mającej na celu odbudowanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu prowadzone są:

  • Konsultacje indywidualne z psychologiem
  • Zajęcia informacyjno - edukacyjne dla osób z problemem alkoholowym
  • Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych oraz osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych
  • Poradnictwo socjalne pracownika socjalnego

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej mającej na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy odbywają się:

  • Zajęcia warsztatowe z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne
  • Organizowanie prac społecznie użytecznych

Zobacz również:

Realizowane projekty: