Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Dodano przez MOPS Kalisz, 2019-12-07 10:43:56

    W dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2019 roku odbędzie się 28 edycja międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. To międzynarodowa kampania organizowana od 1991 roku przez Women’s Global Leadership Institute. Temat przewodni Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w tym roku brzmi: Przemoc ze względu na płeć w świecie pracy.
    Najbardziej powszechną formą przemocy wobec kobiet w Polsce jest przemoc w rodzinie, 90% dorosłych ofiar przemocy w rodzinie stanowią właśnie kobiety. Nieprzypadkowo więc na działania w ramach Kampanii zostały wybrane dni pomiędzy 25 listopada - Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia - Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
    W związku z narastającym zjawiskiem przemocy istnieje nieustanna potrzeba edukacji antydyskryminacyjnej, a także pomocy ze strony państwa, aby chronić kobiety przed przemocą zgodnie z międzynarodowymi standardami dotyczącymi ochrony praw kobiet. Wciąż niewystarczająca jest edukacja, która zwiększałaby wiedzę na temat zjawiska przemocy, walczyła ze stereotypami, które funkcjonują w świadomości społecznej i negatywnie wpływają na możliwości uzyskania odpowiedniej pomocy przez ofiary. Istotnym zagadnieniem, na które warto w tym roku zwrócić uwagę w okresie Kampanii jest także przemoc ze względu na płeć w środowisku pracy. Jest to forma dyskryminacji wobec kobiet, naruszająca prawa człowieka.
Ze względu na członkostwo naszego kraju w ONZ rolą państwa jest ochrona praw kobiet i przeciwdziałanie przemocy, poprzez tworzenie określonych procedur prawnych i instytucjonalnych wobec sprawców przemocy, jak i zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy. Nie wystarczą tu działania wobec pojedynczych sprawców, potrzebna jest systemowa odpowiedź na ten problem, w tym odpowiedź pracodawców. Zgodnie z Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, kobiety mają „prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w warunkach pracy’’. Dyskryminacja wobec kobiet utrudnia możliwość podjęcia pracy , a przemoc w miejscu pracy uwłacza ich godności, obniża poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa.
Celem Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć jest zmiana postaw i przekonań osób będących świadkami przemocy. Dotyczy to konieczności aktywnego działania świadka w sytuacjach, gdy zjawisko to występuje w jego najbliższym otoczeniu.
Świadkowie zachowują się często w sposób bierny, nie reagują , nie chcą pomóc , wesprzeć czy angażować się w sprawy innych, gdyż boją się , czują się bezsilni, nie wiedzą co należy zrobić.
    W ramach Kampanii podejmujemy w MOPS w Kaliszu działania, które pokazywałyby ludziom, że można i trzeba reagować, a pomimo obaw i dylematów warto działać aby przerwać cykl przemocy i pomóc komuś uwolnić się z dramatycznych okoliczności. Ważne, aby pamiętać, że brak reakcji na przemoc ma swoje konsekwencje zarówno dla ofiary jak i świadków.
    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu będzie jak co roku aktywnie uczestniczył w akcji poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta Kalisza. W tych dniach odbędzie się szereg wydarzeń, których celem jest uświadamianie konieczności eliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Pracownicy będą w tych dniach udzielać informacji o możliwości skorzystania z różnorodnych form pomocy – pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej. Pracownicy przybliżą również zagadnienia dotyczące różnorodnej działalności i funkcjonowania Działu Interwencji Kryzysowej, szerząc wiedzę o przemocy w rodzinie i zachęcając do szukania pomocy w przypadku doznawania krzywdy. Znakiem rozpoznawczym Kampanii będą białe wstążki symbolizujące sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet.
    W ramach Kampanii przez psychologów prowadzone są także warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy, które skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym. Uczniowie i studenci natomiast zostali zaproszeni na wizyty studyjne, w trakcie których mają okazję poznać specyfikę działania schroniska dla ofiar przemocy, zdobyć wiedzę dotyczącą mechanizmów przemocy i jej form, dowiedzieć się na czym polega procedura „Niebieskie Karty” a także poznać możliwości postępowania w sytuacji doświadczania przemocy lub bycia jej świadkiem. W ramach tegorocznych zintensyfikowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane zostały spotkania mieszkańców miasta z funkcjonariuszami Policji. Celem tych spotkań będzie przekazanie wiedzy z zakresu odpowiedzialności karnej wynikającej z przestępstw związanych z przemocą ekonomiczną. Ten rodzaj przemocy przejawia się w co raz częstszych próbach wyłudzeń, np. na tzw „wnuczka”. Policjanci przekażą praktyczną wiedzę na temat sposobów, które pozwolą uchronić się przed tego rodzaju przestępstwem, np. dzięki zasadzie ograniczonego zaufania.
Obchody Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć są ważną okazją do zwrócenia uwagi lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy. Mamy nadzieję, że przez ten czas uda się zwrócić uwagę mieszkańców regionu na ten trudny temat, a rosnąca świadomość pozwoli właściwie reagować świadkom i pomóc osobom krzywdzonym.