Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Make Love Not Przemoc- dzień 6

Dodano przez MOPS Kalisz, 2021-11-30 12:21:58

        Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy osobom, które doznają przemocy domowej. Co warto wiedzieć o procedurze dowiesz się z broszury dostępnej tutaj: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10944.pdf


    Procedura „Niebieskie Karty” w Kaliszu
Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów prezentujących różne dziedziny, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowania i wypracowania standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przemocy.

Do pracy z konkretną rodziną powoływane są grupy robocze, w skład których wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Kiedy jest wszczynana procedura „Niebieskie Karty”?
W przypadku podejrzenia występowania zjawiska przemocy w rodzinie wszczynana jest procedura „Niebieskie Karty”. Procedurę „Niebieskie Karty” wszczynają uprawnione do tego podmioty: jednostki organizacyjne pomocy społecznej, policja, oświata (szkoła, przedszkole), ochrona zdrowia (lekarz, pielęgniarka), gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Przedstawiciel danego podmiotu w przypadku uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie wypełnia formularz „Niebieska Karta – cz. A”, co powoduje wszczęcie procedury dla rodziny.
Ubiegać się o wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” może każda osoba, w której rodzinie dochodzi do stosowania przemocy . Przemoc może występować w różnych formach: fizycznej, psychicznej, seksualnej, ekonomicznej i jako zaniedbanie.
#MakeLoveNotPrzemoc #16DniPrzeciwPrzemocyzeWzględuNaPłeć #ROPS16Dni #SWW16Dni #Wielkopolskaprzeciwprzemocywobeckobiet #Wielkopolska16Dni
Sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego