Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że zrealizował kolejny Program korekcyjno - edukacyjny

Dodano przez MOPS Kalisz, 2022-12-16 08:57:26

Realizacja programu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że zrealizował kolejny Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2022r. Udział w spotkaniach dla uczestników był bezpłatny – został sfinansowany przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Spotkania grupowe odbywały się zgodnie z rekomendacjami nie rzadziej niż raz w tygodniu najczęściej w każdą środę od godziny 15.30 w Klubie Integracji Społecznej w Kaliszu. Spotkania indywidualne, odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub osobiście z prowadzącymi Program:
- Izabela Abkowicz – tel. 503 414 651, MOPS ul. Graniczna 1, budynek C, pokój nr 101,
- Elżbieta J. Marczyńska – tel. 506 162 271, MOPS ul. Obywatelska 4, pokój nr 5;

Zgodnie z programem zaplanowano 96 godzin zegarowych zajęć, w tym 40 zajęć indywidualnych i 56 zajęć grupowych. Liczba trenerów prowadzących program wynosiła 2. Każdy z trenerów przeprowadził łącznie 76 godzin zajęć. Program zakładał rekrutację uczestników w okresie od 01.06.2022r. do 31.08.2022r., który był częścią otwartą. Dalszy planowany termin realizacji programu odbywał się w okresie 01.09.2022 do 07.12.2022r. i była to część zamknięta grupy. W tym okresie nie było możliwości dołączenia chętnego uczestnika do grupy.
W programie wzięło udział 15 uczestników

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne były kierowane do:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych;
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym, np. istnieje wobec nich podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i prowadzona jest przez Zespół Interdyscyplinarny procedura Niebieskich Kart
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

Prowadzący program korekcyjno – edukacyjny:
Program prowadzili wysokiej klasy specjaliści, posiadający doświadczenie w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie. Trenerzy posiadają certyfikat Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – specjalisty do pracy z osobami stosującymi przemoc oraz certyfikat Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz.1249 ), zwana dalej „ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno- edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259), zwane dalej „rozporządzeniem”,
  • Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022r. przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 183 z dnia 31 grudnia 2021r. (M. P. poz. 1204), zwany dalej „KPPPwR”,
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.),zwana dalej „ustawą o finansach publicznych”,
  • Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 powołany Uchwałą Nr XLVI/629/2021 RADY MIASTA KALISZA z dnia 25 listopada 2021 r.

Zapraszamy do udziału w programie korekcyjno - edukacyjnym w 2023 r.