Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-09-22 08:32:08

W październiku br. rozpoczyna się kolejne w tym roku szkolenie.

Rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które spełniają następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – wynikający z tytułu egzekucyjnego;
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią psychologiczną dot. predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
  • przebywają na terytorium RP;
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej , co najmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.


Osoby spełniające powyższe warunki biorą udział w szkoleniu, a po jego zakończeniu mogą uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


W Kaliszu funkcjonują różne formy rodzinnej pieczy zastępczej: rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem , niezawodowe rodziny zastępcze, zawodowe rodziny zastępcze a także rodzinne domy dziecka.
W sumie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu obejmuje pomocą 143 rodziny zastępcze i 5 rodzinnych domów dziecka. Łącznie w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wychowuje się 212 dzieci.

Osoby zamieszkujące na terenie Kalisza, które chciałaby utworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych opieki rodziców mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, pokój 7 w godz. 7.30 – 15.30, tel. 506 162 407.