Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Oferta Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łękawie

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-09-15 09:06:17

      Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie jest placówką całoroczną dla chłopców z normą intelektualną, realizujących obowiązek szkolny na etapie III etapie edukacyjnym, czyli w klasach I-III gimnazjum, przejawiających trudności  w uczeniu się i przystosowaniu do warunków „szkoły masowej”, mających problemy rodzinne, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i wymagających wsparcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
     Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie stwarza młodym ludziom możliwości nadrobienia braków edukacyjnych, ukończenia szkoły i otrzymania pomocy w trudnym okresie, jakim jest dorastanie, poprzez:

 • śródroczną promocję, czyli ukończenie w ciągu jednego roku szkolnego dwóch klas;
 • ukończenie gimnazjum;
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
 • nawiązanie więzi koleżeńskich i umiejętności współdziałania
 • w grupie rówieśniczej;
 • udział w terapii zajęciowej;
 • udział w zajęciach socjoterapeutycznych.


    Zaleta naszej placówki jest działalność dydaktyczno-wychowawczo-terapeutyczna na etapie gimnazjalnym (posiadamy 60 miejsc) oraz położenie Ośrodka na terenie wiejskim, z dala od zagrożeń miast, na szlaku komunikacyjnym Bełchatów-Radomsko. Młodzież przebywająca w Ośrodku objęta jest całodobową opieką wychowawczą. Wychowankowie nasi obowiązek szkolny realizują w Gimnazjum znajdującym się na terenie Ośrodka. Uczestniczą także w zajęciach wyrównawczych oraz kół zainteresowań, które pełnią jednocześnie funkcje terapeutyczne. Placówka swoim podopiecznym zapewnia również pomoc psychologiczno-pedagogiczną i socjoterapeutyczną.
Wychowankowie do Ośrodka przyjmowani są na wniosek rodzica bądź opiekuna prawnego, na podstawie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku art. 71b ust. 5 lub 5b  ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 178, poz. 1833 ze zmianą z 20011r. Dz. U. Nr 9, poz. 41) w związku z treścią § 14 rozporządzenia MEN z 27 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 296, poz. 1755), zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.


    Wymagane dokumenty celem przyjęcia do placówki:

 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego do dyrektora,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dokument potwierdzający tożsamość wychowanka,
 • zaświadczenie o zameldowaniu z nr PESEL
 • aktualna opinia szkolna,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • kserokopia opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • karta uodpornienia,
 • karta zdrowia ucznia,
 • książeczka zdrowia dziecka,
 • zalecenia lekarskie np. o stosowanym leczeniu farmakologicznym od lekarza specjalisty lub rodzinnego (jeśli były wydane),


        Podczas pobytu dziecka w naszej placówce rodzice/opiekunowie prawni ponoszą jedynie koszt posiłków, co stanowi 12,00 zł dziennie oraz dobrowolna opłatę za ubezpieczenie od następstw od nieszczęśliwych wypadków.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
044 635-13-48, 044 635 12-22, 607 941 442, 781 979 148.


MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII W ŁĘKAWIE
ŁĘKAWA 9
97-400 BEŁCHATÓW
TEL. 044 635 12 22; 044 63513 48
TEL. KOM. 607 941 442; 781 979 148
e-mail: moslekawa@op.pl
www: moslekawa.pl.tl