Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

PROGRAM REGIONALNY „RAZEM SKUTECZNIEJ”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-09-13 13:30:35

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu realizuje zadania Programu Regionalnego pn. „RAZEM SKUTECZNIEJ” - przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Program finansowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Celem programu Razem Skuteczniej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
Cel ten planuje się osiągnąć poprzez integrację usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowy Urząd Pracy na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Zakłada się zwiększenie skuteczności pomocy w uzyskaniu zatrudnienia oraz poszerzenie i wymianę wiedzy oraz doświadczeń pracowników obu instytucji na temat uczestników programu.
Głównym zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zdiagnozowanie sytuacji życiowej osób długotrwale bezrobotnych, rozeznanie ich potrzeb, barier i motywacji oraz dobór metod pracy socjalnej w procesie pomocy wychodzenia z bezrobocia klientów pomocy społecznej.
Do udziału w Programie Razem Skuteczniej wytypowano 20 osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych w Kaliszu, w szczególności na terenach ulic miasta objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, będących wspólnymi klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.
Po dokonanym naborze kandydatów do udziału w Programie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej określił kompetencje społeczne uczestników, które ponownie zostaną poddane ocenie na zakończenie Programu. Ocena ta, pozwoli na monitorowanie trudności i sukcesów oraz wypracowanie nowej jakości usług oraz form pomocy świadczonej na rzecz osób bezrobotnych.
Pracownicy socjalni z osobami skierowanymi do udziału w programie zawarli kontrakty socjalne, określające sposób współdziałania między uczestnikami Programu a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zamierzonym efektem zawartych kontraktów jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej spowodowanej bezrobociem poprzez wzmocnienie aktywności zawodowej i samodzielności życiowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej .
Działania na rzecz aktywizacji, które obecnie zostały zaplanowane do realizacji to 12-to godzinne warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego oraz 5 – miesięczne roboty publiczne.
W ramach Programu Razem Skuteczniej 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej podjęło pracę na umowę o pracę w:

  • Urzędzie Miejskim w Kaliszu
  • Zarządzie Dróg Miejskich w Kaliszu
  • Domu Pomocy Społecznej,
  • II Liceum Ogólnokształcącym,
  • Szkole Podstawowej Nr 8
  • Zespole Szkół Nr 7,
  • Straży Miejskiej w Kaliszu

Po pełnym miesiącu pracy, przepracowanym przez uczestników programu - pracownicy MOPS przeprowadzili rozmowy zarówno z pracodawcami, jak i pracownikami. Obie strony wyrażały zadowolenie z realizowanego Programu Razem Skuteczniej.
Zaoferowana praca przynosi satysfakcję uczestnikom programu. Dla niektórych osób status społeczny związany z wykonywaną pracą, pełnienie ról zawodowych oraz uznanie innych jest niezwykle ważne. Szacunek otoczenia – znajomych, sąsiadów, rodziny, to główne czynniki, które motywują do pracy. Pracodawcy natomiast przykładają dużą wagę do zadowolenia pracowników, zakładając, że wzrost satysfakcji przyczynia się do podniesienia efektywności pracy.