Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Rodzina zastępcza – szansą dla samotnego dziecka na prawdziwy dom

Dodano przez MOPS Kalisz, 2015-10-14 08:39:12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, że prowadzi ciągły nabór kandydatów na szkolenia dla niezawodowych rodzin zastępczych. Szkolenia prowadzone są programem PRIDE.

Najbliższe szkolenie rozpoczyna się już 15.10.2015r. Zapraszamy!

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • co najmniej jedna osoba tworząca niezawodową rodzinę zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • odbyły szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie tego szkolenia, a także spełnienia ustawowych warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

Dla kogo rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza jest formą opieki ustanawianej dla dzieci, które nie otrzymują jej ze strony rodziców. Mogą trafić do niej dzieci, których rodzice:

 • są pozbawieni władzy rodzicielskiej,
 • posiadają ograniczoną władzę rodzicielską,
 • mają zawieszoną władzę rodzicielską.

Rodzina zastępcza niezawodowa jest formą pomocy dziecku i jego rodzinie. Rodzice zastępczy jedynie czasowo "zastępują" rodziców naturalnych w codziennej opiece. Otrzymują z opieki społecznej środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Sposób sprawowania przez nich opieki podlega kontroli zarówno sądu jak i organu finansującego. Są zobowiązani do umożliwienia dziecku kontaktu a także spotkań z rodzicami naturalnymi, o ile sąd nie postanowi inaczej. Opieka zastępcza nie rodzi więzi prawnych. Dziecko zachowuje swoje nazwisko. Jeśli władza rodzicielska rodziców naturalnych jest zawieszona bądź ograniczona wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka muszą być podejmowane w porozumieniu z nimi. Jeżeli sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie sąd może orzec powrót dziecka do własnej rodziny.

Jak zostać rodziną zastępczą?

 1. Podjęcie decyzji.
 2. Złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, rozmowa z pracownikiem Zespołu ds. Pieczy Zastępczej.
 3. Pracownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w miejscu zamieszkania kandydata wypełnia kwestionariusz dotyczący  sytuacji osobistej, majątkowej oraz rodzinnej kandydatów na rodzinę zastępczą.
 4. Po zebraniu dokumentacji, odbyciu badań psychologicznych i pedagogicznych Ośrodek kieruje kandydatów na szkolenie, dla kandydatów na rodziny zastępcze.
 5. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą  będzie się odbywać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Szkolenie prowadzone jest programem PRIDE przez wykwalifikowanych trenerów.
 6. Uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnionego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

Świadczenia dla niezawodowych rodzin zastępczych.

 • świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niezawodowej rodzinie zastępczej – nie mniej niż 1000zł miesięcznie,
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – nie mniej niż 200 zł,
 • dodatkowo niezawodowa rodzina zastępcza może otrzymać: świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 • świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania.
 •  

  W przypadku przyjęcia do rodziny zastępczej więcej niż jednego dziecka, posiadania pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz trzy letnie doświadczenie jako rodzina niezawodowa można ubiegać się o status rodziny zawodowej.

  Jeśli kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl zostanie rodziną zastępczą. Przyjdź do nas! Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji.

  Poniedziałek – Piątek w godzinach 7:30 – 15:30 pokój 7, 8. tel: 506-162-407, 506-162-419