Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

„Równi na starcie”

Dodano przez MOPS Kalisz, 2016-12-16 13:22:23

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, w partnerstwie z Fundacją „Z Godnością” w Kaliszu okresie od października 2016 r. do września 2018 r., jest realizatorem projektu pt. „Równi na starcie”.

Realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki.

Przedmiot projektu:

  1. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

  2. Usługi opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności.

  3. Zwiększenie dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego.

  4. Utworzenie grup wsparcia dla: opiekunów faktycznych, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, dla rodzin objętych asystentura rodzin, dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

  5. Terapia rodzin.

  6. Indywidualne porady prawne i psychologiczne.

Projekt skierowany do mieszkańców Kalisza, korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Wsparciem objęte będą 184 osoby.

Rekrutacja do projektu prowadzona przez pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny, partnera projektu.

Informacja: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Obywatelska 4, pok.12 tel. 506162493 lub ul. Graniczna 1a /pracownicy socjalni, asystenci rodzinni/.

Fundacja „Z GODNOŚCIA” Kalisz, ul. Zagorzynek 34.

Całkowita wartość projektu: 1 515 830,74 złotych, w tym
środki wspólnotowe: 1 288 456,13
budżet państwa: 151 583,07
budżet jednostki samorządu terytorialnego: 51 791,54,

Środki prywatne 24 000,00