Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

SPOTKANIE INFORMACYJNE W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Dodano przez MOPS Kalisz, 2017-02-03 09:41:08

W dniu 2 lutego 2017r. w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Granicznej 1A zorganizowano spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych osób korzystających z pomocy społecznej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z planowanymi i realizowanymi w roku bieżącym programami i projektami skierowanymi do osób i rodzin objętych pomocą społeczną. W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby.

Tematem spotkania było omówienie następujących spraw:

1. Realizacja projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, w partnerstwie z Fundacją „Z Godnością” w Kaliszu okresie od października 2016 r. do września 2018 r., jest realizatorem projektu pt. „Równi na starcie”. Uczestników spotkania zapoznano z przedmiotem projektu, którym jest:

  • Usługi opieki nad osobami niesamodzielnymi o różnym stopniu niesamodzielności.
  • Utworzenie grup wsparcia dla: opiekunów faktycznych, rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej, dla rodzin objętych asystentura rodzin, dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
  • Indywidualne porady prawne i psychologiczne.

2. Uczestników spotkania zapoznano także z możliwością realizacji programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu- nowy wymiar 2020” pn. „ Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2017r”.

Celem projektu jest włączanie i wzmacnianie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej integracji. Uczestników spotkania poinformowano o możliwości wzięcia udziału w programie, który umożliwi osobom, rodzinom i ich członkom będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych w środowisku lokalnym.

O przystąpieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu zdecyduje ilość osób zainteresowanych udziałem w programie, korzystających z programie do dnia 15 lutego 2017r.

3. Osoby biorące udział w spotkaniu miały także okazję zapoznać się z działaniami Klubu Integracji Społecznej na rzecz osób bezrobotnych w tym:

  • prac społecznie użytecznych
  • grupy wsparcia dla osób bezrobotnych
  • punktu dostępu do internetu
  • Programie Aktywizacja i Integracja