Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

STUDENCI!

Dodano przez MOPS Kalisz, 2019-09-13 14:49:35

loga

 

STUDENCI !!!!

Nabór wniosków

AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, iż od 16 września 2019 roku wnioskodawcy z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd Moduł II” w formie elektronicznej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW, Wnioskodawcy otrzymają jednorazowy dodatek w kwocie 800 zł.

Wnioski składać należy poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW na adres: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać do 10 października 2019r.

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie
w formie elektronicznej!!!!

 

 

Nabór wniosków „AKTYWNY SAMORZĄD - Moduł II”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu informuje, iż od 16 września 2019 roku wnioskodawcy z niepełnosprawnościami, mogą składać wnioski na dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym w ramach programu „Aktywny Samorząd Moduł II” w formie elektronicznej.

Po złożeniu wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW, Wnioskodawcy otrzymają jednorazowy dodatek w kwocie 800 zł.

Wnioski składać należy poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW na adres: https://sow.pfron.org.pl/.

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać do 10 października 2019r.

 

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki bankowe.

W ślad za zaproszeniem do uzyskania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenia wniosku na dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej, zachęcamy również do zapoznania się z filmową instrukcją, jak założyć profil zaufany.

Przypominamy, że:

  • Po złożeniu wniosku o dofinansowanie do edukacji (Aktywny Samorząd, Moduł II) w formie elektronicznej w Systemie SOW, Wnioskodawcy otrzymają jednorazowy dodatek w kwocie 800 zł. Pomoc ta pozwoli pokryć poniesione koszty podpisu elektronicznego, ewentualnego dojazdu celem załatwienia formalności związanych z tym podpisem lub Profilem Zaufanym.

  • Przyznana pomoc nie wymaga specjalnego rozliczenia. Nie trzeba przedstawiać rachunków i faktur - podobnie jak cały dodatek przyznawany w programie. Jedyny warunek przyznania pomocy to złożenie wniosku w formie elektronicznej w Systemie SOW.

Materiał multimedialny

https://youtu.be/OnHWBuFV_bY

 

Obowiązujące wzory załączników:

1. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),

2. Oświadczenie o wysokości dochodów (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do wniosku),

3. Wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego.

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. Wzór określony w załączniku nr 2 do wniosku nie dotyczy osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych – osoby te przedstawiają wymagany dokument wg wzoru obowiązującego w danej szkole.*

4. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) - wypełnione przez Wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu,

5. W przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu,

6. Zaświadczenie pracodawcy określające na jaki okres zawarta jest umowa z pracodawcą wraz z informacją czy wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki bądź zaświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,

7. Karta Dużej Rodziny,

8. Faktura lub zaświadczenie ze szkoły /uczelni w przypadku gdy wnioskodawca dokonał opłaty czesnego przed złożeniem wniosku,

9. Dokument potwierdzający ubieganie się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów za korzystanie z usługi pomocy tłumacza języka migowego,

10. Dokument potwierdzający ubieganie się o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w przypadku osób niepełnosprawnych mających bariery w poruszaniu się,

11. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych zgodnie z definicją zawartą w dokumencie Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019roku.

12. Dokument stwierdzający opiekę prawną nad podopiecznym, pełnomocnictwo wraz z oświadczeniem (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do formularza wniosku)

 

Oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

 

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie
w formie elektronicznej!!!!