Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Aktualności

Aktualnośći

Szkolenia

Dodano przez MOPS Kalisz, 2024-05-02 14:06:08

Wraz z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, powołano nowe zespoły interdyscyplinarne a dotychczasowe grupy robocze stały się grupami diagnostyczno - pomocowymi. Zatem członkowie w/w zespołów i grup powołani z różnych instytucji winni nieustannie podnosić swoje kompetencje zawodowe, doskonalić swój warsztat pracy. Aby pomóc, trzeba wiedzieć – jak pomóc. Od trafnej diagnozy sytuacji rodziny, która może potwierdzić lub wykluczyć przemoc domową, zależy ułożenie adekwatnego planu pomocy, a tym samym podjęcie działań, które mogą rozwiązać występujące w rodzinie trudności, problemy, kryzysy oraz zatrzymać występującą przemoc domową.

Kaliski Zespół Interdyscyplinarny został powołany przez Prezydenta Miasta Kalisza w dniu 7 grudnia 2023 roku. W jego skład wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Ustawodawca stawia przed zespołem szereg zadań. Najważniejszym jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.  Aby zespół mógł rzetelnie realizować określone w ustawie zadania, jego członkowie nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. W ostatnim czasie uczestniczyli w trzydniowym szkoleniu, podczas którego omawiane były aspekty prawne po nowelizacji przepisów z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, organizacja pracy zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych, diagnoza przemocy domowej, praca z osobą doznająca i osobą stosująca przemoc domową, uruchomienie i zakończenie procedury „Niebieskie Karty”, RODO w procedurze, standardy ochrony małoletnich. Omówiony został również temat profilaktyki wypalenia zawodowego. Szkolenie prowadziła Renata Durda - certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika o problematyce przemocy domowej „Niebieska Linia”.

Do realizacji procedury „Niebieskie Karty”, zespół interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno – pomocowe, w skład których wchodzą pracownik socjalny oraz dzielnicowy. W zależności od sytuacji rodziny i  potrzeb, grupa diagnostyczno – pomocowa może zostać rozszerzona o inne osoby, np. o żołnierza Żandarmerii Wojskowej, asystenta rodziny, kuratora, nauczyciela, wychowawcę, przedstawiciela ochrony zdrowia, czy też gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkowie grupy diagnostyczno – pomocowej dokonują oceny sytuacji domowej zarówno osób doznających przemocy domowej jak i osób stosujących przemoc domową, czyli stawiają diagnozę sytuacji rodziny, realizują procedurę Niebieskie Karty, podejmują inne działania z tym związane. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zapewnił pracownikom socjalnym cykliczne szkolenie: Rola i zadania pracownika socjalnego w procedurze „Niebieskie Karty”. Omawiane były aspekty prawne z obszaru przeciwdziałania przemocy domowej, nowelizacja przepisów, organizacja pracy grupy diagnostyczno – pomocowej, rola pracownika socjalnego w grupie diagnostyczno – pomocowej, charakterystyczne zachowania osoby doznającej przemocy domowej a także osoby stosującej przemoc domową, pierwszy kontakt grupy diagnostyczno – pomocowej z osobą doznająca przemocy domowej a także z osobą stosującą przemoc domową,  rozmowa i praca z osobą doznającą przemocy domowej a także z osobą stosującą przemoc domową. Szkolenie prowadzi Elżbieta Jadwiga Marczyńska - certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, konsultant w tut. Ośrodku, wieloletni członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu.