Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA > Europejski Fundusz Społeczny


Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny w Kaliszu po raz drugi pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu systemowego na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji wśród klientów pomocy społecznej.

Na realizację projektu "Być albo nie być na rynku pracy" była ogółem przeznaczona – kwota 910 643,89 zł, z tego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – kwota 815 026,29 zł, a udział środków własnych wyniósł 95 617,60 zł , w tym: środki PFRON – 14.266,00 zł.

Projekt był skierowany do 130 osób, które są osobami w wieku aktywności zawodowej, nie posiadają zatrudnienia i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystającym z pomocy społecznej.

W ramach zawartego kontraktu socjalnego zapewniliśmy osobom biorącym udział w projekcie bezpłatne warsztaty psychologiczno-doradcze, które pozwoliły uczestnikom określić własny potencjał zawodowy, właściwie się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przygotować dokumenty aplikacyjne, zapoznać się z potrzebami lokalnego rynku pracy ( gdzie dokładnie szukać pracy i w jaki sposób). Indywidualne spotkania z informatykiem, radca prawnym, psychologiem, doradcą zawodowym, dietetykiem. Będą mieli możliwość zorganizowania grup samopomocowych. Uczestnicy projektu otrzymali pomoc materialną, która umożliwiła im poprawę własnego wizerunku zewnętrznego , zostali także objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Na przełomie miesiąca październik-listopad została zorganizowana konferencja dla uczestników projektu oraz otoczenia. Dla 20 osób niepełnosprawnych przewidziano wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

Uczestnicy projektu brali udział w następujących kursach zawodowych:

Dla osób biorących udział w kursach zawodowych został zapewniony catering.

Beneficjenci otrzymali materiały biurowe.

Zobacz równierz: