Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA

Europejski Fundusz Społeczny - POKL 2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2010 roku po raz trzeci pozyskał środki z Unii Europejskiej na realizację projektu "Być albo nie być na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII (Promocja integracji społecznej), Działanie 7.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji), Poddziałanie 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie niewydolności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście lub powrót na rynek pracy.

W projekcie w roku 2010 wzięło udział 150 osób w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby niepełnosprawne oraz młodzież opuszczająca placówki opiekuńczo-wychowawcze. Z uczestnikami projektu pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne oraz indywidualne Programy Usamodzielniania, które ułatwiały monitorowanie aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz motywowanie do osiągnięcia wspólnie zamierzonych celów. W ramach projektu zorganizowano zróżnicowane tematycznie kursy zawodowe, w tym:

Kursy zawodowe wybrali sami zainteresowani poprzez udział w ankiecie oraz konsultacje z doradcą zawodowym zgodnie z predyspozycjami zawodowymi, stanem zdrowia oraz zapotrzebowaniem rynku pracy na konkretne zawody. Uczestnikom kursów zapewniono catering w formie obiadu i przekąsek, oraz materiały biurowe. Zwrócone zostały również koszty dojazdu na zajęcia. Uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnych porad doradcy zawodowego, porad prawnych, indywidualnych spotkań z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym oraz informatykiem, a osoby niepełnosprawne z usług rehabilitacyjnych.

W ramach Indywidualnego Programu Usamodzielniania wychowankowie opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze uczestniczyli w warsztatach "W kierunku samodzielności", których celem było podniesienie umiejętności funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz w warsztatach z zakresu gospodarstwa domowego, a w ramach aktywnej integracji zatrudniono trzech Asystentów rodziny, których zadaniem była pomoc w podniesieniu wydolności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, a także wsparcie zmierzające do poprawy relacji między członkami rodziny.

Dla osób niepełnosprawnych zorganizowano wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do miejscowości nadmorskich. W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnikom zapewniony został bezpłatny dostęp do bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej, wypożyczalni sprzętu sportowego, kompleksu krytych basenów z obsługą ratowniczą, sali do prowadzenia gimnastyki i sauny. Każdy uczestnik mógł także pod okiem fachowej kadry skorzystać z serii zaleconych przez lekarza zabiegów rehabilitacyjnych.
Istniała również możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z serii bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w siedzibie kaliskich "Amazonek". Został również wydany Informator ds. osób niepełnosprawnych, zawierającego informacje odnośnie przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnieniach.

Ponadto w maju bieżącego roku zorganizowano konferencję pt. : „Marginalizacja-wykluczenie społeczne jako problem społeczny”, której celem było przybliżenie problematyki marginalizacji-wykluczenia społecznego oraz ukazanie metod przeciwdziałania i walki z tym istotnym problemem społecznym. Zorganizowano również konferencję dotyczącą ekonomii społecznej, a także spotkanie integracyjne dla uczestników projektu i ich otoczenia.

Jak w latach ubiegłych zagwarantowane zostało wsparcie dochodowe w formie zasiłków celowych, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, a także pomoc rzeczowa dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze w ramach realizacji Indywidualnego Programu Usamodzielniania.