Ta strona używa plików cookies.
Klauzula informacyjna    Jak wyłączyć cookies? OK
STRONA GŁÓWNA
Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

,, Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma lecz przez to,

czym dzieli się z innymi.”

                                                                                                                                                                                                                                                            Jan Paweł II

Chcesz pomóc dziecku, które znalazło się w trudnej sytuacji życiowej

i potrzebuje zastępczego środowiska rodzinnego?Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu realizuje kampanię promującą rodzicielstwo zastępcze na terenie miasta Kalisza. Głównym celem prowadzonej przez Ośrodek kampanii jest pozyskanie kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, zawodowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, pogotowia rodzinnego.

Wszystkich, którym nie jest obojętny los dzieci potrzebujących opieki zastępczej, pragnących darować im możliwość wzrastania w miłości, poczuciu bezpieczeństwa i zrozumienia zapraszamy do Działu Pomocy Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Obywatelskiej 4, pokój nr 7 i 8Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą:

Przyjdź do nas!

Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzielą Ci wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pieczy zastępczej, prowadzonych szkoleń oraz warunków formalnych, które trzeba spełniać by zostać rodzina zastępczą.


Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą musisz wiedzieć , że:

Rodzinna piecza zastępcza może być powierzona zarówno osobom samotnym

jak i osobom pozostającym w związku małżeńskim, którzy :

  - dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

  - nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

  - wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

  - nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

  - są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone

  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa,

  - przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

  - nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

  - co najmniej jedna osoba tworząca niezawodową rodzinę zastępczą musi posiadać stałe źródło dochodu,

  - odbyły szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie tego szkolenia, a także spełnienia ustawowych warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.


Proces kwalifikujący do utworzenia rodziny zastępczej

obejmuje:

 • złożenie wniosku wraz z wymaganą ustawowo dokumentacją potwierdzającą spełnianie ustawowych warunków do tworzenia rodziny zastępczej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu,

 • odbycie wstępnej / informacyjnej rozmowy z trenerami szkolenia,

 • określenie przez pracownika Zespołu ds. Pieczy Zastępczej sytuacji osobistej, majątkowej oraz rodzinnej kandydatów na rodzinę zastępczą poprzez wypełnia kwestionariusza w miejscu zamieszkania kandydatów,

 • diagnozę psychologiczną,

 • diagnozę pedagogiczną,

 • kwalifikację do udziału w szkoleniu,

 • udział w szkoleniu oraz wizyty trenerów w miejscu zamieszkania kandydatów,

 • odbycie przez kandydatów praktyk w rodzinnej pieczy zastępczej i zinstytucjonalizowanej pieczy zastępczej,

 • uzyskanie świadectwa ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.


Uwaga !: Udział w szkoleniu nie gwarantuje ani nie obliguje do zostania rodzina zastępczą


Utworzenie rodziny zastępczej następuje po uzyskaniu powyższej kwalifikacji i wydaniu przez Sąd postanowienia o ustanowieniu rodziny zastępczej.


Tworząc rodzinę zastępczą otrzymasz:
 • ustawowo przysługującą pomoc finansową

  - Link do pomocy finansowej dla rodzin zastępczych na stronie MOPS-

 • dodatek wychowawczy (500 +)

 • wsparcie specjalistów wchodzących w skład Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku

 • pomoc psychologiczną

 • możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia

 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach dotyczących tematyki pieczy zastępczej

 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach programem PRIDE prowadzących do przekształcenia w inne formy rodzinnej pieczy zastępczej, w tym specjalistyczne


Udział w szkoleniu dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze prowadzonym przez certyfikowanych trenerów programu PRIDE w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu umożliwia:
 • uzyskanie informacji o przysługującej pomocy finansowej,

 • zaznajomienie z uprawnieniami i obowiązkami opiekunów zastępczych,

 • zaznajomienie z problematyką szczególnych potrzeb dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych,

 • zwiększenie samoświadomości przyszłych kandydatów, co do własnych zasobów i ograniczeń w opiece nad przyjmowanym dzieckiem,

 • zwiększenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych,

 • pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki i psychologii dziecka,

 • poznanie metod pracy z dzieckiem, komunikacji, odbudowywania poczucia wartości u dziecka, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, procesu przezywania straty,

 • zdobycie wiedzy dotyczącej tematyki więzi,

 • uzyskanie wiedzy dotyczącej obowiązku umożliwiania dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej kontaktu z rodziną biologiczną.

Jeśli kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl zostanie rodziną zastępczą.

Przyjdź do nas!Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu 
ul. Obywatelska 4
62-800 Kalisz